Sổ lưu niệm khách hàng

 • lê mỹ an (13:41 02-03-2019)

  Äến hôm nay em má»i rảnh Äá» viết vài dòng vá» TRƯƠNG Tá»NH WEDDING Bá» qua hết mấy cái má»t má»i vá» quãng ÄÆ°á»ng Äến stu thì Äá»i lại là Äược Äi chung vá»i 1 ekip không biết chê chá» nào nói chung là cảm Æ¡n ekip nhiá»u lắm, từ cả bé lá» tân thay váy cho mình cÅ©ng nhẹ nhàng thích lắm. chắc chắc sẽ giá»i thiá»u dá»ch vụ cho cả dòng há», ahihi CHÃC TIá»M NGÃY CÃNG PHÃT TRIá»N Ạ!!

 • Marry.vn (10:02 03-12-2013)

  Trẻ, nắm bắt Äược xu thế má»i khá nhanh nhạy là Æ°u Äiá»m của makeup TrÆ°Æ¡ng Tá»nh. Chuyên gia trang Äiá»m tá»± do này sẽ giúp các cô dâu thá»±c hiá»n những kiá»u trang Äiá»m dá»±a trên Äặc Äiá»m khuôn mặt của từng ngÆ°á»i nên tạo Äược nét cá tính riêng. Tuy nhiên, cÅ©ng vì làm viá»c theo phong cách freelancer nên anh khá bận vá»i nhiá»u khách hàng, vì thế bạn cần gá»i Äiá»n thá»a thuận vá» thá»i gian cÅ©ng nhÆ° các lần thá»±c hiá»n trang Äiá»m thật kỹ Äá» có Äược sá»± sắp xếp tá»t nhất vá»i anh. Vá»i thế mạnh là trang Äiá»m, TrÆ°Æ¡ng Tá»nh hiá»n phát triá»n thêm các dá»ch vụ nhÆ° chụp album ảnh cÆ°á»i, phóng sá»± cÆ°á»i Äá» Äáp ứng nhiá»u hÆ¡n vá» nhu cầu cÆ°á»i há»i của các cặp Äôi.

 • Hân Nguyá»n (16:29 17-06-2013)

  anh Æ¡i, anh nhận make-up thì phụ kiá»n vÆ°Æ¡ng miá»n của anh hay của cô dâu vậy anh?

   TruongTinh(16:30 17-06-2013)

   Của anh Äó em Hân Nguyá»n

 • Viết lưu niệm

 • Hiá»u Äược những khó khÄn trong viá»c sắp xếp thá»i gian cho kế hoạch cÆ°á»i

  Vá»i mong muá»n cung cấp Äược nhiá»u hÆ¡n tiá»n ích cho khách hàng, TrÆ°Æ¡ng Tá»nh cung cấp cho khách hàng dá»ch vụ Äặt hẹn trá»±c tuyến qua website www.truongtinh.com, Vá»i những thao tác ÄÆ¡n giản, khách hàng có thá» chủ Äá»ng lá»±a chá»n thá»i gian.

 • Đặt hẹn trực tuyến

  Best Photo

 • Hiá»u Äược những khó khÄn trong viá»c sắp xếp thá»i gian cho kế hoạch cÆ°á»i

  Vá»i mong muá»n cung cấp Äược nhiá»u hÆ¡n tiá»n ích cho khách hàng, TrÆ°Æ¡ng Tá»nh cung cấp cho khách hàng dá»ch vụ Äặt hẹn trá»±c tuyến qua website www.truongtinh.com, Vá»i những thao tác ÄÆ¡n giản, khách hàng có thá» chủ Äá»ng lá»±a chá»n thá»i gian.

 • Đặt hẹn trực tuyến
  facebook-hide
  close facebook
  Top