Sổ lưu niệm khách hàng

 • lê mỹ an (13:41 02-03-2019)

  Ä?ến hôm nay em má»?i rảnh Ä?á»? viết vài dòng vá»? TRƯƠNG Tá»?NH WEDDING Bá»? qua hết mấy cái má»?t má»?i vá»? quãng Ä?Æ°á»?ng Ä?ến stu thì Ä?á»?i lại là Ä?ược Ä?i chung vá»?i 1 ekip không biết chê chá»? nào nói chung là cảm Æ¡n ekip nhiá»?u lắm, từ cả bé lá»? tân thay váy cho mình cÅ©ng nhẹ nhàng thích lắm. chắc chắc sẽ giá»?i thiá»?u dá»?ch vụ cho cả dòng há»?, ahihi CHÃ?C TIá»?M NGÃ?Y CÃ?NG PHÃ?T TRIá»?N Ạ!!

 • Marry.vn (10:02 03-12-2013)

  Trẻ, nắm bắt Ä?ược xu thế má»?i khá nhanh nhạy là Æ°u Ä?iá»?m của makeup TrÆ°Æ¡ng Tá»?nh. Chuyên gia trang Ä?iá»?m tá»± do này sẽ giúp các cô dâu thá»±c hiá»?n những kiá»?u trang Ä?iá»?m dá»±a trên Ä?ặc Ä?iá»?m khuôn mặt của từng ngÆ°á»?i nên tạo Ä?ược nét cá tính riêng. Tuy nhiên, cÅ©ng vì làm viá»?c theo phong cách freelancer nên anh khá bận vá»?i nhiá»?u khách hàng, vì thế bạn cần gá»?i Ä?iá»?n thá»?a thuận vá»? thá»?i gian cÅ©ng nhÆ° các lần thá»±c hiá»?n trang Ä?iá»?m thật kỹ Ä?á»? có Ä?ược sá»± sắp xếp tá»?t nhất vá»?i anh. Vá»?i thế mạnh là trang Ä?iá»?m, TrÆ°Æ¡ng Tá»?nh hiá»?n phát triá»?n thêm các dá»?ch vụ nhÆ° chụp album ảnh cÆ°á»?i, phóng sá»± cÆ°á»?i Ä?á»? Ä?áp ứng nhiá»?u hÆ¡n vá»? nhu cầu cÆ°á»?i há»?i của các cặp Ä?ôi.

 • Hân Nguyá»?n (16:29 17-06-2013)

  anh ơi, anh nhận make-up thì phụ ki�n vương mi�n của anh hay của cô dâu vậy anh?

   TruongTinh(16:30 17-06-2013)

   Của anh Ä?ó em Hân Nguyá»?n

 • Viết lưu niệm

 • Hiá»?u Ä?ược những khó khÄ?n trong viá»?c sắp xếp thá»?i gian cho kế hoạch cÆ°á»?i

  Vá»?i mong muá»?n cung cấp Ä?ược nhiá»?u hÆ¡n tiá»?n ích cho khách hàng, TrÆ°Æ¡ng Tá»?nh cung cấp cho khách hàng dá»?ch vụ Ä?ặt hẹn trá»±c tuyến qua website www.truongtinh.com, Vá»?i những thao tác Ä?Æ¡n giản, khách hàng có thá»? chủ Ä?á»?ng lá»±a chá»?n thá»?i gian.

 • Đặt hẹn trực tuyến

  Best Photo

 • Hiá»?u Ä?ược những khó khÄ?n trong viá»?c sắp xếp thá»?i gian cho kế hoạch cÆ°á»?i

  Vá»?i mong muá»?n cung cấp Ä?ược nhiá»?u hÆ¡n tiá»?n ích cho khách hàng, TrÆ°Æ¡ng Tá»?nh cung cấp cho khách hàng dá»?ch vụ Ä?ặt hẹn trá»±c tuyến qua website www.truongtinh.com, Vá»?i những thao tác Ä?Æ¡n giản, khách hàng có thá»? chủ Ä?á»?ng lá»±a chá»?n thá»?i gian.

 • Đặt hẹn trực tuyến
  facebook-hide
  close facebook
  Top